Tästä 15 minuutin ilmainen konsultaatio

    

Monikulttuuriosaaminen työpaikoilla

Written by admin

Jan 15, 2021

January 15, 2021

Maahanmuuton lisäännyttyä 2010-luvun puolivälistä saakka myös Suomessa on käyty paljon julkista keskustelua maahanmuuttajista ja heidän integroitumisesta mm. suomalaiseen työelämään. Suomeen tulleiden maahanmuuttajien sopeutumista ja menestymistä suomalaisilla työmarkoilla on myös tutkittu paljon. On todettu, että heidän on vaikeaa saavuttaa koulutustaan ja kykyjään vastaaviin töihin, minkä vuoksi paljon osaamista jää hyödyntämättä työmarkkinoilla. Vastaukseksi tähän haasteeseen on ehdotettu monikulttuuriosaamisen kehittämistä suomalaisilla työpaikoilla. Henkilöstöhallinnan ammattilaiset ovat sitä mieltä, että etninen moninaisuus rikastuttaa koko yrityksen osaamista, lisää esimerkiksi näkökulmia ja tuo uusia ideoita sekä parantaa asiakaspalvelua.

Yleisesti, monikulttuurisia kysymyksiä on luonnehdittu vaikeiksi ja monikulttuurisuus koetaan haasteeksi. Kulttuurien kohtaaminen, kulttuurien yhteensovittaminen ja monikulttuurisuuteen sopeutuminen eivät ole yksikertaisia ja nopeita, vaan ne vaativat aikaa, avointa keskustelua ja halua kehittyä yhteisönä. Erilaisten kulttuurien ymmärrys ja arvostus rikastuttaa ja monipuolistaa yhteisöjä, minkä vuoksi tulisikin pyrkiä siihen, että niiden välillä vallitsisi tasapaino ja arvostuksen ilmapiiri.

Sekä ammattiosaamisen että työpaikkaosaamisen kehittäminen ja kartuttaminen on tarpeellista jokaisella työpaikalla. Osaamisen kehittäminen työyhteisössä edistää sen toimivuutta ja lisää pitkällä aikavälillä organisaation kilpailukykyä. Tuottavuuden ja tuloksellisuuden takaavat yrityksissä osaavat työntekijät, jotka kehittävät omaa ja yhteisön työtä. Maahanmuuton lisääntyminen näkyy luonnollisesti myös työpaikoilla, joilla monikulttuuristumisen vaikutukset näkyvät suoraan. Monikulttuurisissa työyhteisöissä osaamisen kehittämiseen liittyy erityispiirteitä. Monikulttuurisilla työpaikoilla tarvitaan ammatillisen osaamisen lisäksi ns. työpaikkaosaamista, joka perustuu yhteiselle ymmärrykselle ja kielelle. Työpaikkaosaamiseen liittyy paljon kulttuurisidonnaisia piirteitä, joista keskustelu ja joiden tasapuolinen ymmärrys  on erityisen tärkeää monikulttuurissa yhteisöissä. Maahanmuuttajataustaiselle työntekijälle on työssä onnistumisen, työhön kiinnittymisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta tärkeää tuntea suomalaisen työelämän pelisäännöt, toimintatavat, kieli ja kulttuuri, ja on kaikkien osapuolten kannalta hyvä, jos hänelle tarjotaan tukea näiden asioiden oppimisessa.

Osaaminen, erityisesti organisaatio-osaaminen, rakentuvat yhteistyössä, minkä vuoksi osaamisen kehittäminen ei saa olla pelkästään työntekijöiden vastuulla, vaan tarvitaan myös organisoituja toiminta-tapoja ja -tilanteita, joissa osaamista voidaan yhdessä kehittää. Hyvillä työpaikoilla onkin yhteisiä käytäntöjä, jotka mahdollistavat ja tukevat kaikkien työntekijöiden osaamisen kehittymistä ja työhyvinvointia. Työpaikkaosaaminen ja sen kehittäminen korostuu erityisesti monikulttuurisilla työpaikoilla mm. työntekijöiden vaihtelevan kielitaidon ja erilaisten kulttuuritaustojen takia. Työpaikkaosaamista eli yleisesti jaettua ja hyväksyttyä ymmärrystä työstä, työpaikan käytännöistä ja toimintatavoista voi ja kannattaa rakentaa tietoisesti. Työpaikkaosaamisen kehittämiseen tarvitaan aikaa ja mahdollisuuksia keskusteluun sekä välineitä, jotka auttavat havainnollistamaan ja konkretisoimaan käytyä keskustelua.

Työterveyslaitoksen Moni osaa! -tutkimushankkeen loppuraportissa (2018) on havainnollistettu osaamisen kehittämisen jännitteiden ja keinojen nelikenttä monikulttuurisella työpaikalla. Jännitteiksi on nimetty mm. työntekijän rooli aktiivisena – passiivisena toimijana oman ja työyhteisön osaamisen kehittäjänä, sekä pyrkimys samankaltaisuuteen – pyrkimys monikulttuurisuuden ja erilaisuuden huomioimiseen työpaikoilla. Nelikenttä esittää loistavasti, minkälaisia haasteita kulttuurien yhteensovittamiseen työyhteisöissä liittyy.  Toisaalta siinä on myös esitetty tiivistetysti niitä keinoja, joilla näihin haasteisiin voidaan vastata. Keinoja ovat mm. samanlaisen tiedon tarjoaminen kaikille yhteisön jäsenille – tiedon tarjoaminen kulttuurisensitiivisesti siten, että työntekijöiden erilaisuudet otetaan huomioon, osaamista kollektiivisesti kehittävä vuorovaikutus – osaamisen kehittäminen vuorovaikutuksessa, erilaisuudet huomioiden.

Yleisen (työ)hyvinvoinnin, maahanmuuttajien parempien työhön kiinnittymis- ja työelämässä kehittymismahdollisuuksien ja tuottavuuden kannalta monikulttuuriosaaminen työpaikoilla on keskeisessä roolissa. Monikulttuuriosaaminen on Burgalin toiminnan keskiössä ja olemme ehdottomasti sen puolestapuhujia. On kaikkien etu, jos yrityksissä ymmärretään sen merkitys ja otetaan huomioon taustoiltaan eri etnisyyksiä edustavien ihmisten arvo työyhteisössä.

Related Articles