Tästä 15 minuutin ilmainen konsultaatio

    

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Burgal Oy.n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 10.04.2020. Viimeisin muutos 11.04.2020

1. Rekisterinpitäjä

 • Burgal Oy, Vilppulantie 29 K 132, 00700 HELSINKI 0452772828

2. Rekisteristävastaava yhteyshenkilö

 • Mohamud Yusuf Abdirahman, abu@burgal.fi, puh. 0452772828

3. Rekisterin nimi

 • Yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, sidosryhmärekisteri, verkkopalvelun käyttäjärekisteri, jäsenrekisteri, työntekijärekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle
on

 • henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
  – sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  – rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi.
  Tietoja ei käytetäautomatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, ikä, ammatti, työkokemus, äidinkieli, kielitaito, kansalaisuus, kiinnostavat työt, osoite, koulutus, työhistoria, ajokortti, harrastukset, puhelinnumero, sähköpostiosoite, terveystiedot, palkkatoive, verotus- ja muut pidätystiedot, työaika- ja vuosilomatiedot, yrityksen/organisaation y-tunnus, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen
  osoitteet, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Tietoja säilytetään vain asiakassuhteen keston ajan tai kun tietojen katsotaan olevan tarpeellisia, kuitenkin kohtuullisen ajan asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 • Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltäosin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtäärekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Rekisterin käsittelyssänoudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestäja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjähuolehtii siitä, ettätallennettuja tietoja sekäpalvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiätietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

 • Jokaisella rekisterissäolevalla henkilölläon oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon
  korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilöhaluaa tarkistaa hänestätallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntötulee lähettääkirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjävoi pyytäätarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjävastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssäajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 • Rekisterissäolevalla henkilölläon oikeus pyytäähäntäkoskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä(“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyilläon muut EU:n yleisen tietosuoja- asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissätilanteissa. Pyynnöt tulee lähettääkirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjäätodistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjävastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssäajassa (pääsääntöisesti
  kuukauden kuluessa).